گزارش تجمع ايرانيان در برابر دفتر سازمان ملل در اعتراض به نقض حقوق بشر در ايران

عليرضاي من سي هشت  روز است در زندان بسر مي بردبي آنکه از محل زندان او اطلاعي داشته باشم- مادر عليرضا رجايي 

 

 

 

 

Please contact us: azadi_sahabi@hotmail.com

You need Adobe Acrobat Reader to read and print the documents