Make your own free website on Tripod.com

گزارشِ

تجمع ايرانيان در برابر دفتر سازمان ملل در ژنو

در  اعتراض به نقض حقوق بشر در ايران

 

 

روز سه شنبه 17 آوريل 2001، از ساعت سه بعد از ظهر، جمعی از ايرانيان که از کشورهای مختلف اروپايی راهی  سويس شده بودند، با برپايی داربست بزرگی که بر روی آن نوشته شده بود : «به ياری ايران بشتابيد!» و در زير آن طومار بلندی از اسامی کلية زندانيان سياسی-  عقيدتی سال گذشته به چشم ميخورد و نيز چندين باندرول و پلاکارد ديگر که به طرح  شعارها و مطالبات تظاهرات ميپرداخت، مانند : « زندانيان فکری و سياسی را آزاد کنيد!، ماموريت گزارشگر ويژه را تمديد کنيد!، نقض حقوق بشر در ايران را محکوم سازيد!، و ...،»  به مدت دو ساعت به سردادن شعار به زبانهای گوناگون و مصاحبه با راديوها و مطبوعات  و توزيع تراکت در بين مردم و مسئولان مراجعه کننده از کشورهای مختلف جهان پرداختند (که در طول تظاهرات مورد تشويق و همصدايی مبارزان ساير کشورها چون ترکيه و مراکش و ..، واقع ميشدند). نيروهای سياسی اروپايی مانند احزاب سوسياليست فرانسه و سويس و سبزها و خبرنگاران بدون مرز..، که به دليل ضيق وقت و تعطيلات نتوانسته بودند اعلاميه های پشتيبانی خود را به مسئولان تظاهرات برسانند، خود مستقلا با صدور بيانيه هايی تهاجم اخير استبدادی در ايران را محکوم نمودند.

در پايان  نامة سرگشاده ای که با طوماری از امضاء های صدها تن از  روشنفکران و مهاجران ايرانی در خارج کشور پشتيبانی شده بود، تقديم نمايندة کميسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، خانم ماري رابينسون گرديد تا در تصميم گيری سازمان در مورد پروندة ايران  در روزهای بعد، مورد  توجه قرار گيرد.

 

کميته برگزاری تظاهرات 17 آوريل

پاريس، 18 آوريل 2001

 

 

قطعنامه

 

شرکت کنندگان در تجمع مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو در  اعتراض به نقض حقوق بشر در ايران

 

 

 

 

ما  شرکت کنندگان در اين تجمع،

   با توجه  به  وخامت آشکار وضعيت حقوق بشر در ايران طی سال گذشته، بويژه در پی :

 

 *  بازداشت های اخير بيش از شصت شخصيت سياسی؛

*  قتل های زنجيره ای نويسندگان و مخالفان سياسی؛

*  بازداشت روزنامه نگاران، وکلا و فعالان جنبش دانشجويی؛

*  توقيف ده ها روزنامه و نشريه؛

*  حبس مشارکت کنندگان در کنفرانس برلين؛

*  برپايی محاکمات زنجيره ای توسط دادگاه های زنجيره ایِ  ويژه و تفتيش عقايد ؛

*  اعمال  شکنجه های روحی و جسمی بر زندانِان سياسی؛

         از کلية نيروهای دموکراتيک و مراجع بين المللی، از جمله کميسيون حقوق بشر ملل متحد، درخواست ميکنيم که :

1. ماموريتِ گزارشگرِ ويژه سازمان ملل متحد در ايران تمديد يابد ،

2. نقضِ مستمرِ حقوقِ بشر در ايران محکوم گردد،

3. تمامی امکانات خود را برای فشار بر مقامات ايرانی جهتِ متوقف ساختن موجِ تهاجمِ اخير و گسترش سرکوب و اختناق، و آزادی کلية زندانيان عقيدتی و سياسی، به کار گيرند.

 

 

ژنو، 17 آوريل 2001

 

 

 

 

 

نامه سرگشاده

صدها تن از ايرانيان

به کميساريای عالي ملل متحد

 

Office of the UNITED NATIONS

Haut Commissariat aux Droits de l’Homme

A l’attention de Madame Mary Robinson

United Nations High Commissioner for Human Rights

GENEVA - SWITZERLAND

 

خانم رابينسون،       

کميسر عالی سازمان ملل متحد      

 

با توجه به وخامتِ روزافزونِ وضعيتِ حقوقِ بشر در ايران :                

بازداشتِ بيش از شصت تن از فعالانِ سياسی در هفته های گذشته، در تداومِ سايرِ مواردِ بيشمارِ نقضِ حقوقِ بشر، همچون قتل های زنجيره ای نويسندگان و مبارزانِ سياسی، بازداشتِ روزنامه نگاران،  وکلای مدافعِ حقوق بشر، فعالانِ جنبشِ دانشجويی، شرکت کنندگان در کنفرانس برلين،  برپايی سلسله دادگاه های نمايشی و غيره ..،

ما امضاء کنندگانِ اين نامه از شما تقاضا داريم که تمامی  تلاش خود را در جهتِ :     

1. تمديدِ ماموريتِ گزارشگرِ ويژه سازمان ملل متحد در ايران،

2. تصويبِ قطعنامه ای در محکوم ساختن نقضِ مستمرِ حقوقِ بشر در ايران،

3. متوقف ساختن موج اختناق در ايران و آزادی زندانيان عقيدتی و سياسی،

 معطوف داريد.

به اميد توفيق در پيگيری تلاش هايتان در راه تحققِ درخواست های فوق.     

 

 با تشکراتِ فائقه

 

امضاءها :

 

آذريان سعيد (سوئد)، ابراهيمی رضا ( فرانسه)، احمدزاده مستوره ( فرانسه)، ارس کمال (آلمان) ، افتخار مسعود (سوئد) ، اقتداري محمد (آلمان) ، البرزی احمد (سوئد) ، اميرخسروی بابک (فرانسه) ، ايجادی جلال (فرانسه)،

بابايي مرتضي (آلمان)، باجغلي جواد (سوئد) ، حسين باقرزاد (انگلستان) ، باقری محمد (آلمان) ، باقری احمد (فرانسه) ، براتی مهران (آلمان) ، براهنی رضا (کانادا) ، بهرامی بهراب (کانادا) ، بهنام فرامرز  (کانادا) ، بيدقی تيمور (آلمان) ، پاکدامن ناصر (فرانسه) ، پيوندی  سعيد (فرانسه) ، تاج دولتی محمد (کانادا) ، تاثريان- ز (فرانسه) ، جزنی ميهن (فرانسه) ، جودی غنچه (فرانسه) ، حاج سيد جوادی علی اصغر (فرانسه) ، حسن پور امير (کانادا) ، حمزه لوئيان مرتضی (فرانسه) ، حميدی حسن (سوئد) ، حکمت بيژن ( فرانسه)، خليقي بهمن (آلمان)،

درويش جواد (سوئد) ، دهنوی مهدی (سوئد) ، ذوالفقاري مهدي (سوئد) ، راستين گوهرتاج  (فرانسه)، راسخ محمود (آلمان)، رزاقی محسن (سوئد)، رفيع حسين (آلمان)، رکنی فرهمند اخوی (فرانسه)، رنجبران محمد رضا (فرانسه)، رهنما سعيد (کانادا)، رهنمايی محمد (آلمان)، روستا کامبيز (آلمان)، رئيس ساداتی باقر (فنلاند)، زربخش مجيد (آلمان)، زرگريان اسماعيل (سوئد)، زرهی حسن (کانادا)، سطوت مريم (آلمان)، سردار زهره (فرانسه)، سردار علی (فرانسه)، سعيدی فاطمه (مادر شايگان)، سلطانپور سعيد (کانادا)، سليمی نياز (کانادا) ، شاکری علی(فرانسه) ، شريعتمداری حسن (آلمان) ، شريعتی احسان ( فرانسه) ، شريف کمالی محمد (کانادا) ، شيبان حسين (سوئد) ، شيرازی عباس (آلمان) ، شريف کمالی محمد (کانادا) ، شفايی رضا (سوئد) ، صالحی منوچهر (فرانسه) ، صالحی شهلا (آلمان) ، ضابطيان جليل (سوئد)، طاهری فيروزه (کانادا)، عباسخانی دوانلو فرشته (فرانسه) ، عبدی ال-آر (انگلستان) ، عبدی اصغر (انگلستان) ، عبدالعليان مرتضی (کانادا) ، عروجی حميد (فرانسه) ، عزآبادی نصراله (فرانسه) ، عزيزپور بتول ( فرانسه) ، علا.الدينی پويا (ژاپن) ، علوی حسين (آلمان) ، علی محمدی (اعظمی)، غفاری مهين (کانادا) ، فتاپور مهدی (آلمان) ، فتح اله زاده اتابک (سوئد) ، فرجاد فرهاد (آلمان) ، فرخنده  حميد (سوئد) ، قاسمی فرهنگ (فرانسه) ، قانونی حميد  (آلمان) ، قرشی فيروز (سوئد) ، قنبری شهرام (فرانسه) ،کارگر داريوش(سوئد) ، کاشانی حسن (فرانسه) ،کلبادی ماندانا (فرانسه) ، گرامی محمد (سوئد) ،کاخساز ناصر (آلمان) ،کسمايی علی (سوئد)،کشتگر علی (فرانسه)،کوکبی سليمان (هلند)، گرامی محمد (سوئد) ، گرگانی سحر (آلمان) ، گنجبخش اميرحسين (آمريکا) ، الماسی نسرين (کانادا) ، ماکويی کمال (فرانسه) ، متين دفتری هدايت اله (انگلستان) ، متين دفتری مريم (انگلستان) ، مبشری بهمن (آلمان) ، مجاب شهرزاد (کانادا) ، مجيدزاده فرشته (سوئيس) ، محمودی صادق  (آلمان) ، مدبريان ربابه (فنلاند) ، مرجايی فريد (کانادا) ، مهرداد مشايخي (سوئد) ، مصطفوی  حسين (کانادا) ، مصلانژاد عزت  (کانادا) ، مقدس زاده مهدی (فرانسه) ، معدن نشين حمزه (کانادا) ، معينی محمدرضا  (فرانسه) ، ممکن مهدی (فرانسه) ، منتظر حقيقی حسين (آلمان) ، مومنی باقر (فرانسه) ، مهر  بيژن  (کانادا) ، ميرزازاده نعمت (فرانسه) ، مينوی محسن (آلمان) ، نجاتی پوران (فرانسه) ، نعمانی فرهاد (فرانسه) ، نعمتی عيدی (کانادا) ، نعيمی حميد (فرانسه) ، نعيمی زهره (فرانسه) ، نگهدار فرخ (انگلستان) ، نويدی پرويز (فرانسه) ، نيک آئين علی (کانادا) ، نکوکار محمود (فرانسه) ، وثيق شيدان (فرانسه) ، يوسفی مريم (فرانسه)، ...

.........

امضاء ها ادامه دارد .. برای پشتيبانی لطفا نام و کشور و شغل و آدرس خود را به نشانی زير ارسال داريد : purmazd@free.fr