Make your own free website on Tripod.com

 

فراخوان به تظاهرات

در برابر مقر سازمان ملل متحد در ژنو

در اعتراض به نقض حقوق بشر در ايران

 

هم ميهنان آزاده ! 

امواج روز افزون اختناق اقصی نفاط ميهن ما را فرا ميگيرند؛ در شرايطی که

در شرايطی که ده ها تن از روزنامه نگاران در زندان و  ده ها نشريه در توقيف بسر ميبرند؛

در شرايطی که نويسندگان و روشنفکران به جرم ابراز عقايد خويش در يک کنفرانس بازداشت و محاکمه ميشوند و فعالان جنبش دانشجويی به بند کشيده ميشوند؛

در شرايطی که دادگاه های ويژه و فرا قانونی و محکمه های قرون وسطايی تفتيش عقايد، خود را دادگستری وانمود ساخته، حال آنکه عاملين و آمرين قتل های زنجيره ای به کيفر نمی رسند؛

در شرايطی که تنها در يورش اخير بيش از شصت تن از شخصيت های سياسی به دلايل واهی دستگير شده اند ...

هيئتی به نمايندگی «جمهوری اسلامی ايران»، شامل يکی از  مسئولين عاليرتبة قوة قضائيه، در نشست سالانة «کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد» در ژنو شرکت ميکند!

ما، جمع متنوعی از فعالان اپوزيسيون آزاديخواه و مستقل ايران، با تشکيل «کميته برگزاری تظاهرات هفده آوريل»، همة هم- ميهنان را به تجمع در برابر مقر سازمان ملل متحد در ژنو، بهنگام بررسی پروندة ايران در نشست سالانة «کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد»، فراميخوانيم.

اهداف اين تظاهرات، ضمن افشای حضور مسئولين مستقيم بيدادگستری در ژنو، محکوم ساختن روند جديد اختناق و درخواست آزادی فوری و بي فيد و شرط کلية زندانيان سياسی و عقيدتی، تقاضای ملاقات با کميسر عالی متحد در امر حقوق بشر است تا نامبرده تمامی امکانات خود را جهت تحقق مطالبات زير به کار گيرد :

           

1. تمديدِ ماموريتِ گزارشگرِ ويژه سازمان ملل متحد در ايران،

2. تصويبِ قطعنامه ای در محکوم ساختن نقضِ مستمرِ حقوقِ بشر در ايران،

3. متوقف ساختن روند اختناق در ايران و آزادی زندانيان عقيدتی- سياسی.

 

زمان و مکان تظاهرات :

سه شنبه هفدهم آوريل-  ساعت سه بعد از ظهر

در برابر مقر سازمان ملل متحد در ژنو- سوئيس

 


17 April 2001

 

 

Iranians’ protest in Europe against current attack of Iranian Dictatorship

 

 

 

 

 

On the occasion of consideration of Iran file by the Commission of Human Rights of the United Nations (UN)

 

 

 

 

 

Located opposite the office of

 the United Nations Organization in

Geneva – Sweden

 

The Establishment Committee of 17th April Meeting

 

Office of the UNITED NATIONS

Haut Commissariat aux Droits de l’Homme

A l’attention de Madame Mary Robinson

United Nations High Commissioner for Human Rights

GENEVA - SWITZERLAND

 

Pétition

 

Paris, le 11.04.2001

 

Madame la Haut-commissaire,

 

Considérant qu’au cours de l’année dernière, la situation des droits de l’homme en Iran, s’est notamment aggravée :

 

L’arrestation récente de plus de soixante personnalités politiques vient s’ajouter à une longue liste de violations flagrantes des droits de l’homme; assassinats en série des écrivains et opposants politiques, arrestation de journalistes, avocats, militants du mouvement étudiant, fermeture de dizaines de journaux, détention des participants à la Conférence de Berlin, mise en scène des tribunaux d’inquisition et d’exception …

 

Nous les signataires de cette pétition, sollicitons tous vos efforts pour :

 

1.    que le mandat du rapporteur spécial des Nations Unies pour l’Iran soit renouvelé !

 

2.    qu’une résolution condamnant la violation systématique des droits de l’homme en Iran soit adoptée !

 

3.     que cesse la campagne de répression en Iran et que les prisonniers d’opinion et politiques soient libérés!

 

Dans l’espoir que notre demande puisse aboutir, nous vous prions de croire, Madame la Haut - commissaire, en l’expression de notre parfaite considération.

 

Les signataires

 

 

 

 

نامه سرگشاده

صدها تن از ايرانيان

به کميساريای عالي ملل متحد

 

Office of the UNITED NATIONS

Haut Commissariat aux Droits de l’Homme

A l’attention de Madame Mary Robinson

United Nations High Commissioner for Human Rights

GENEVA - SWITZERLAND

 

خانم رابينسون،        

کميسر عالی سازمان ملل متحد       

 

با توجه به وخامتِ روزافزونِ وضعيتِ حقوقِ بشر در ايران :                  

بازداشتِ بيش از 60 تن از فعالانِ «ملی- مذهبی» و لائيک، در هفته های گذشته، در تداومِ سايرِ مواردِ بيشمارِ نقضِ حقوقِ بشر، همچون قتل های زنجيره ای نويسندگان و مبارزانِ سياسی، بازداشتِ روزنامه نگاران،  وکلای مدافعِ حقوق بشر، فعالانِ جنبشِ دانشجويی، شرکت کنندگان در کنفرانس برلين،  برپايی سلسله دادگاه های نمايشی و غيره ..،

ما امضاء کنندگانِ اين نامه از شما تقاضا داريم که تمامی  تلاش خود را در جهتِ :        

1. تمديدِ ماموريتِ گزارشگرِ ويژه سازمان ملل متحد در ايران،

2. تصويبِ قطعنامه ای در محکوم ساختن نقضِ مستمرِ حقوقِ بشر در ايران،

3. متوقف ساختن موج اختناق در ايران و آزادی زندانيان عقيدتی و سياسی،

 معطوف داريد.

به اميد توفيق در پيگيری تلاش هايتان در راه تحققِ درخواست های فوق.       

 

 با تشکراتِ فائقه

امضاء ها :

 گلسفيدي حسن ( كانادا)

گرگانی سحر (آلمان)

گنجبخش اميرحسين (آمريکا)

الماسی نسرين (کانادا)

ماکويی کمال (فرانسه)

مبشری بهمن (آلمان)

مجاب شهرزاد (کانادا)

محمودی صادق  (آلمان)

مرجايی فريد (کانادا)

مهرداد مشايخي (سوئد)

مصطفوی  حسين (کانادا)

مصلانژاد عزت  (کانادا)

مقدس زاده مهدی (فرانسه)

معدن نشين حمزه (کانادا)

معينی محمدرضا  (فرانسه)

ممکن مهدی (فرانسه)

منتظر حقيقی حسين (آلمان)

مومنی باقر (فرانسه)

مهر  بيژن  (امريكا)

ميرزازاده نعمت (فرانسه)

مينوی محسن (آلمان)

نجاتی پوران (فرانسه)

نعمانی فرهاد (فرانسه)

نعمتی عيدی (کانادا)

نعيمی حميد (فرانسه)

نعيمی زهره (فرانسه)

نگهدار فرخ (انگلستان)

نويدی پرويز (فرانسه)

نيک آئين علی (کانادا)

نکوکار محمود (فرانسه)

وثيق شيدان (فرانسه)

يوسفی مريم (فرانسه)

 

.........

امضاء ها ادامه دارد ..

زرگريان اسماعيل (سوئد)

زرهی حسن (کانادا)

سطوت مريم (آلمان)

سردار زهره (فرانسه)

سردار علی (فرانسه)

سعيدی فاطمه (مادر شايگان)

سلطانپور سعيد (کانادا)

سليمی نياز (کانادا)

شاکری علی(فرانسه) 

شريعتمداری حسن (آلمان)

شريعتی احسان ( فرانسه)

شريف کمالی محمد (کانادا)

شيبان حسين (سوئد)

شيرازی عباس (آلمان)

شفايی رضا (سوئد)

صالحی منوچهر (فرانسه)

صالحی شهلا (آلمان)

ضابطيان جليل (سوئد)

طاهری فيروزه (کانادا)

عباسخانی دوانلو فرشته (فرانسه)

عبدی ال-آر (انگلستان)

عبدی اصغر (انگلستان)

عبدالعليان مرتضی (کانادا)

عروجی حميد (فرانسه)

عزآبادی نصراله (فرانسه)

عزيزپور بتول ( فرانسه)

علا.الدينی پويا (ژاپن)

علی محمدی (اعظمی)

غفاری مهين (کانادا)

فتاپور مهدی (آلمان)

فتح اله زاده اتابک (سوئد)

فرخنده  حميد (سوئد)

قاسمی فرهنگ (فرانسه)

قانونی حميد  (آلمان)

قرشی فيروز (سوئد)

(سوئد) کارگر داريوش

کاشانی حسن (فرانسه)

کلبادی ماندانا (فرانسه)

گرامی محمد (سوئد)

کاخساز ناصر (آلمان)

کسمايی علی (سوئد)

کشتگر علی (فرانسه)

کوکبی سليمان (هلند)

گرامی محمد (سوئد)

آذريان سعيد (سوئد)

ابراهيمی رضا ( فرانسه)

احمدزاده مستوره ( فرانسه)

ارس کمال (آلمان)

افتخار مسعود (سوئد)

اقتداري محمد (آلمان)

الماسي نسرين (كانادا)

البرزی احمد (سوئد)

اميرخسروی بابک  (فرانسه)

بابايي مرتضي (آلمان)

باجغلي جواد (سوئد)

حسين باقرزاد (انگلستان)

باقری محمد (آلمان)

باقری احمد (فرانسه)

براتی مهران (آلمان)

براهنی رضا (کانادا)

بهرامی بهرام (کانادا)

بهنام فرامرز  (کانادا)

بيدقی تيمور (آلمان)

پاکدامن ناصر (فرانسه)

پيوندی  سعيد (فرانسه)

تاج دولتی محمد (کانادا)

تاثريان- ز (فرانسه)

جزنی ميهن (فرانسه)

جودی غنچه (فرانسه)

حاج سيد جوادی علی اصغر (فرانسه)

حسن پور امير (کانادا)

حمزه لوئيان مرتضی (فرانسه)

حميدی حسن (سوئد)

حکمت بيژن ( فرانسه)

خليقي بهمن (آلمان)

درويش جواد (سوئد)

دهنوی مهدی (سوئد)

ذوالفقاري مهدي (سوئد)

راستين گوهرتاج  (فرانسه)

(آلمان) راسخ محمود

رزاقی محسن (سوئد)

رضايي حسن (المان)

رکنی فرهمند اخوی (فرانسه)

رنجبران محمد رضا (فرانسه)

رهنما سعيد (کانادا)

رهنمايی محمد (آلمان)

روستا کامبيز (آلمان)

زربخش مجيد (آلمان)

 

 

 


APPEL À LA MANIFESTATION DEVANT LE SIÈGE DES NATIONS UNIES À GENÈVE POUR PROTESTER CONTRE LA VIOLATION DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN

 

Alors que la campagne de répression en Iran se poursuit sans répit ;

Alors que des dizaines de journalistes sont en prison et des dizaines de journaux sont interdits ;

Alors que des écrivains et intellectuels sont arrêtés et emprisonnés pour avoir exprimer leurs idées dans une conférence à Berlin et des militants du mouvement étudiant sont incarcérés ;

Alors que les tribunaux d’inquisition et d’exception parodient la justice tandis que les meurtriers et commanditaires des assassinats en série restent impunis ;

Alors que récemment plus de soixante personnalités politiques viennent d’être arrêtées …

Une délégation de la « République islamique d’Iran » dont l’un des hauts responsables de son pouvoir judiciaire va participer à la réunion annuelle de la « Commission des Droits de l’homme de l’ONU » à Genève.

 

Nous les opposants iraniens, rassemblés au sein du « Comité organisateur de la manifestation du 17 avril », appelons à une manifestation devant le siège de l’ONU à Genève lors de l’examen  de la situation des Droits de l’homme en Iran pour : dénoncer la présence des responsables directs de la répression à Genève ; condamner la répression en Iran  et ; demander à la haut commissaire de lONU, Madame Mary Robinson  de faire tout son possible pour :

 

* que le mandat du rapporteur spécial des Nations Unies pour l’Iran soit renouvelé !

 

* qu’une résolution condamnant la violation systématique des droits de l’homme en Iran soit adoptée !

 

* que cesse la campagne de répression en Iran et que les prisonniers d’opinion et politiques soient libérés!

 

 

Manifestation

Devant le siège de l’ONU à Genève

Le mardi 17 avril 2001 à 15H00