Make your own free website on Tripod.com

ÚDFpè× ~ælÜ¡iF lÛÞClh ÖDÜF

 

 ,í×ÔvC êCoßz xÏW× kßÛ Ð¤C ÚßìwìØÆ

 íØÛ Ökp× qC ClhoDÆ ok D×C lÜvpN í×Clh qC Ökp×oDÆ ok "éÆ íØìؤ Þ Àëpz ÚDÊlÜëDØÛ ÚA P×lh ÖÔv DF

 DF é®FCo ok éìñD©Â æß MD×DÃ×qC PëDÇz oDè±C  ,PØdCr× qC §pº .lìzDF P×Ôv íËØç éÏÎCöD¡ÛC  .*"lÜvpN

 Þ íÊkpw¾C ,ÚD×DwFDÛ ¸¨Þ ælçD¡× qC xJ D× .PvC íFDev"éÏÎCMrµ" ÚD×olJ DF ½D¥ÛCqCoÞk Þ íÛßÛDÂpìºoDO¾o

 Ýب Þ ækßØÛ Ùì²ÜN êkÞpçDz éÏÎC PëA éF ED®h êC é×DÛ ,æD× lÜ¿vC Ößv ok MDÂÔ× qÞo ok olJ  ízß×Cp¾

 Co íÛßÛD ¸VCp× êßv qC MoD²Û ÐFD íÏe× éF íÛClÛq ÍDÃOÛC HìNpNDN ÙìOvCßh ÚD¡ëC qClëlz íÛCpËÛ qCpFC

 ívopF CoÞC í¾p¥× êDçÞoCk ætëßF Þ éÜëD·× Co êÞ lÜÛCßOF ælz éOhDÜz íÛDÇzrJ éÆ lÜÜÆ êoDÆ Þ lÜçlF

 ~éG·zéF æD× lÜ¿vC 13 éGÜz qÞo ! PvC ælëkpËÛ ÄeF PvCßh ÝëC éF íëDÜOµC Þ éOznÊ qÞo ækqDë ÚßÜÆC .lÜëDØÛ

 éÆ ÈzrJÞk éÆ ÙëkßØÛ §pµ ,ælÛÞpJ ÖpOe× í¨DÂ"kCld" êDÂA P×lh Þ ækßØÛ é·V Cp× EÔÃÛC æDÊkCk26

 .lÜëDØÛ MDÂÔ× íFDev ulÜè× DF DN lÛC ækD×A ,lÛCækpÆ íÊlìvo ívDìv ÚDìÛClÛq ÍDd éF rìÛ ÝëC qC ¢ìJ

 éÆ ÙëoCk íÛDÇzrJkßhD× ,lzDFoCp pÊC éÆ lÛkÞr¾C Þ lÛkpÆ íÃÏN êkDµ CoÞC ÍDd Þ ækßØÜÛ PþCß×ÚD¡ëC

 ÙìÛCßOF DN lÜçlF D× éF Co kßh ÚDÇzrJ Ý¿ÏN ~æoDØz Þ ÖDÛDN ÙìOvCßh ÚD¡ëC qC D× xKv .lÛoCk ælèµpFCop×C ÝëC

!l¡Û PþCß× rìÛoDÆ ÝëC DF ÈìÎ .ÙìzDF éOzCk í¬DGNoC Þ éOzCnÊ ÚDì× ok ÚDÛADFCo olJ íÇzrJ ÄFCßv

 

 ÚDèÜJ ÄëÔh Ù¡Z qCÞ lÜÛDØF éÜì®ÛpÂok lëDFolÃÛA ÚDìÛClÛq éÆ PvC íOì·¨Þ éÛßËZ ÝëC ,í×CpÊ ÚDÊlÜëDØÛ

 oClëk Äd pËëk íëD©Â ÖDÃ× ÈëDëÞ íOÇÏØ× Íßòw× ,ælÜëDØÛ ,ÈzrJ ,ÐìÆÞ íOdxÇaìç éÆlÛßz êoClèËÛ

 êDÂA éÆlëoCkoD©eOvC !?lÜzDF ÖÞpe× éºÔGÎC XèÛ ÚlÛCßh íOd Dè¬DGNoC éØçqCDèçD× rìÛ kßhÞ éOzClÛCoDèÛA

56 éF Ößvß× æDËOzCkqDF ÝìØç éFÞ ækpGÛ ÝëÞC éFqDºAqCCo íFDev ulÜè× pÊC":lÜO¿Ê D× éF MDÂÔ×qÞook í¨DÂ

 oß²Ü× "êC éWìOÛ" éZDëA !"kßF ælìvo "éWìOÛ" éF "oDÆ" ÚßÜÆDN ,ÙëkßF ækpÆ ÐÃOÜ× PvC ÚD×kßhoDìOhCok éÆ

 ÝëC qC êCæpØR éZ ?lzDF í× qDW× ÚDëDÂAkrÛ íOØì éZ éF ÞDWÆDN ÝOwÇz Þ DèÛDwÛC ÚkpÆkph ?PvC ækßFp²Û

?lzDF éOzClÛ ÚA ok íëDJ ko ÚD®ìz ~évßvÞ éÆ PzCkoD²OÛC ÚCßN í× Dç êoDÆ ÚDèÜJ

 

 HdD¤D·®Â éÆ CkßF Mp©d êpO× 50 éØwW× HëpiNqCÞ ÚDOwÛD»¾Cok oCßÊDÛ MDÂD¿NCqC D× MD×DÃ× éÆDGWµ

 ,ÚD¡Ø¡Z ¢ìJokD×C ,lÜÜÆ í× ÖßÇe×DV éØçok Co ÚDGÎD¬ Þ ækßØÛ Àv~DNoDè±C PvC ækßFpËëk íGOÇ× Þ pǾ

 í× Þp¾ HÎ ,koCk éÛCßO¡J íÏ× PÎD¤C Þ éFpWN ÍDv 50 éÆ ælÛq ÚDwÛC Èë ÝOiëo Þp¾ Þ Úlz kph pFCpF ok

  ?lÜOwìÛ íiëoDN êDç éëD×pv DëA ÚDìÛClÛq ÝëC ?lÛlÜF

 

 ÙëoCk Co PëDÇz ÝëC éF íÊlìvo êD¨DÃN ,xÏW× ÚDÊlÜëDØÛ ívDÜz é¿ì±Þ Þ êqßwÎk qC pÇ¡N Ýب ÚDëDJok

 ÙìN Èë oClëk ÝìÜaØç Þ MoD²Û ÐFDÂ Þ íÛßÛD íçDËOzCkqDF éF ÚDìÛClÛqpëDv Þ íFDev ulÜè× ÍDÃOÛCpF Þ

 éÆ Ökp× ÚCpÊ êDèOÛD×C Þ kÞpÛ ÀÆ qC DèO¤p¾ éÆ éÏÎCöD¡ÛC . ÙëqoÞ í× lìÆ ~DN ÚD¡ëC ÝëC qC  uDÜz íÇzrJ

...lÛpìËÛ oCp cÞo Þ ÙwV P×Ôv ÚkCk Pvk qCp®h ok ÝëC qC ¢ìF lÜOwç íëD©Â MD×DÃ× ÚDÛDØè×

 ÍrÜ× éçCoÞk ÝëCrÆ PGe¤oDØz P¤p¾                                

 Úlìvo ÙèF ÚCßOÛpËëk ÙëonËF ÚßZ                                       

ÚCÞCp¾ pÇ¡N DF

                                   íFDev ækCßÛDh ½p¬ qC                                                                                

1379/12/17                                                                                                                       

  142 ÖÔÆ éºÔGÎC XèÛ *